GREMIA

RADA PROGRAMOWA

PRZEWODNICZĄCY
Tadeusz Donocik
Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
WICEPRZEWODNICZĄCY
Tomasz Zjawiony
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Ambasador Kongresów Polskich
CZŁONKOWIE
Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki
Uniwersytetu Śląskiego
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008-2016
Ambasador Kongresów Polskich
Tomasz Bednarek
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Tadeusz Biedzki
Konsul Honorowy Republiki Łotwy

 

Prof. dr hab. n. med Paweł Buszman
Prezes Zarządu Polsko-Amerykańskich Klinik Serca
Bogdan Ciepielewski
Dyrektor Biura Związku Województw RP
Prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz
Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
Janusz Dramski
Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Przewodniczący Forum Młodych Przedsiębiorców
Wiceprezydent Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców Yes for Europe
Prof. dr hab. Marian Gorynia, prof zw. UEP
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Marek Gzik
Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej
Aurelia Hetmańska
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach
Jan Klimek
Zastępca Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego
Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz MŚP w Katowicach
Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli
Marek Kłoczko
Wiceprezes, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej
Arkadiusz Lewicki
Dyrektor Krajowego Punktu Konsultacyjnego
Ds. Instrumentów Finansowych UE, Związek Banków Polskich
Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska - Ziemacka
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
prof. zw. dr hab. Jan Malicki
Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach w latach 1991-2018
Zakład Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu Uniwersytetu Śląskiego
Ambasador Kongresów Polskich
Alina Nowak
Przewodnicząca Ogólnopolskiego Konwentu Dyrektorów PUP
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu
Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej
Ambasador Kongresów Polskich

Konrad Pawlik
Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

 

dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Lech Poloński
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Ambasador Kongresów Polskich
prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek
Dyrektor Naczelny Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Leszek Rożdżeński
Wiceprezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
Piotr Rybicki
Wiceprezes RIG w Katowicach
Przewodniczący Komisji Rady RIG w Katowicach ds. MŚP i Firm Rodzinnych
Grzegorz Sikorski
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
dr hab. inż. Jan Skowronek
Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

dr hab. Jolanta Staszewska prof. WSH

 

Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wyższej Szkoły Humanitas

  Wojciech Stawiany
Ekspert w Departamencie Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW w Warszawie
Główny i Z-ca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w latach 2005-2007

 Jerzy Swatoń
Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby 
Prezes WFOŚiGW w Katowicach w latach 1993-2003
Prezes NFOŚiGW w Warszawie 2003-2004
Minister Środowiska w latach 2004-2005

Prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak
Dyrektor Instytutu Automatyki Politechniki Śląskiej
Ambasador Kongresów Polskich
Prof. dr hab. Jolanta Tambor
Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego Ambasador Kongresów Polskich

KOMITET HONOROWY

Przewodniczący
prof. dr hab. Inż. Jerzy Buzek
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Premier Rządu RP w latach 1997-2001,
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012
Współprzewodniczący
dr Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Minister Sprawiedliwości w latach 2011-2013
Sekretarz
Tadeusz Donocik
Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
I Wiceprezes KIG w Warszawie.
Wiceprezes GTG w Katowicach w latach 1989 – 1990.
Prezes RIG w Katowicach w latach 1990 – 2018.
Wiceminister Gospodarki w latach 1998 – 2001;
Pomysłodawca, Współorganizator i Przewodniczący Kapituły
27-u Edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji;
18-u Edycji Śląskiej Nagrody Jakości;
oraz Europejskich Kongresów MŚP w Katowicach.
CZŁONKOWIE
Byli Premierzy i Wicepremierzy
Marek Belka
Minister Finansów w 1997 roku oraz w latach 2001-2002,
Prezes Rady Ministrów w latach 2004-2005,
Prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2010-2016

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Jan Krzysztof Bielecki
Prezes Rady Ministrów w 1991 roku, Minister ds. Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w latach 1992-1993, Prezes Zarządu Banku PEKAO w latach 2003-2010
Prof. dr hab. Jerzy Hausner
Profesor Katedry Administracji Publicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Wiceprezes Rady Ministrów w latach 2003-2005
Członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2010-2016
Janusz Piechociński
Wiceprezes Rady Ministrów i oraz Minister Gospodarki w latach 2012-2015
dr Janusz Steinhoff
Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie oraz
Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Gospodarki w latach 1997-2001.
Współorganizator wielu Edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji,
Śląskiej Nagrody Jakości oraz Europejskich Kongresów MŚP w Katowicach.
Przedstawiciele administracji państwowej
Piotr Ćwik
Wojewoda Małopolski
Jacek Czaputowicz
Minister Spraw Zagranicznych
Adrian Czubak
Wojewoda Opolski
dr Jadwiga Emilewicz
Minister Przedsiębiorczości i Technologii
dr Jerzy Kwieciński
Minister Inwestycji i Rozwoju
Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Jarosław Wieczorek
Wojewoda Śląski
dr Michał Wójcik
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Duchowieństwo
dr Andrzej Czaja
Biskup Diecezji Opolskiej
dr Adrian Korczago
Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
dr Marian Niemiec
Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
dr Wiktor Skworc
Arcybiskup, Metropolita Katowicki
Przedstawiciele Nauki
prof. dr hab. Antoni Cygan
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych
prof. Jerzy Duszyński
Prezes Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. Wojciech Kamieniecki
p. o. Dyrektor Narodowego Centrum Badań I Rozwoju
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
Rektor Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. Robert Tomanek
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Przedstawiciel organizacji przedsiębiorców i pracodawców
dr Andrzej Arendarski
Prezes Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie
Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w latach 1992-1993
Cezary Kaźmierczak
Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
Jacek Krawczyk
Przewodniczący Grupy Pracodawców
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
dr Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes Związku Banków Polskich
Przedstawiciel samorządów terytorialnych
Andrzej Buła
Marszałek Województwa Opolskiego
Jakub Chełstowski
Marszałek Województwa Śląskiego
Zygmunt Frankiewicz
Prezes Związku Miast Polskich
Prezydent Miasta Gliwice
Olgierd Geblewicz
Prezesa Zarządu Związku Województw RP
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Kazimierz Karolczak
Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego

 

 Marcin Krupa

 

Prezydent Miasta Katowice

Tadeusz Truskolaski

Prezes Zarządu Fundacji Unii Metropolii Polskich
Prezydent Miasta Białystok
Przedstawiciele Unii Europejskiej
Elżbieta Bieńkowska
Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP

 

Witold Naturski

Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Jan Olbrycht
Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Grzegorz Tobiszowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Osoby wymienione w Radzie Programowej oraz Komitecie Honorowym są osobami zaproszonymi do udziału w wyżej wymienionych gremiach.

 

 

 

RADA SAMORZĄDOWA

 
Marcin Bazylak
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
Marian Błachut
Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice
Arkadiusz Chęciński
Prezydent Miasta Sosnowiec
Zygmunt Frankiewicz
Prezydent Miasta Gliwice

Andrzej Kotala
Prezydent Miasta Chorzów

Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Miasta Zabrze 

Radosław G. Ostałkiewicz
Wójt Gminy Jaworze

Paweł Silbert
Prezydent Miasta Jaworzno

Zbigniew Szaleniec
Burmistrz Miasta Czeladź

Bądź na bieżąco
Pobierz naszą aplikację mobilną i bądź na bieżąco